Hi-FI Workshop 2022

Hi-fI Workshop 2022

5 - 7 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรมพูลแมน พัทยา จี จังหวัดชลบุรี

ผู้เข้าร่วม

1
คน

นักศึกษา/นิสิต ระดับปริญญาโทชั้นปีที่ 1 และ 2 และกำลังจะเข้าใหม่ปี 2565

1
คน

อาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม อาจารย์ผู้ดูแลหลักสูตร เจ้าหน้าที่ประสานงาน คณะทำงานส่วนกลาง และผู้บริหารมหาวิทยาลัย

1
แห่ง

สถาบันอุดมศึกษาในเครือข่าย Hi-FI Consortium 

5 พฤษภาคม 2565

พิธีเปิดและปฐมนิเทศนักศึกษา Hi-FI และการบรรยายพิเศษ

  • เอกสารประกอบการบรรยายพิเศษ โดย รศ.ดร.สมชาย ฉัตรรัตนา (download)

แนะนำโครงการ Hi-FI แก่ภาคอุตสาหกรรม

อบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษา

6 พฤษภาคม 2565

การเสวนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นประสบการณ์บริษัทที่เข้าร่วมโครงการ Hi-FI

  • เอกสารประกอบการบรรรยาย กลุ่ม BIG Dream  (Download BD)
  • เอกสารประกอบการบรรยาย บ.ใบยา ไฟโตฟาร์ม (Dowload BP)

การเสวนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นประสบการณ์บทบาทอาจารย์ที่ปรึกษาในการทำวิจัยพัฒนาร่วมกับอุตสาหกรรม

การบริการจัดการศึกษาเครือข่าย Hi-FI

7 พฤษภาคม 2565

การประชุมต่อยอดความเห็นเพื่อการพัฒนาเครือข่ายการอุดมศึกษาเพื่ออุตสาหกรรม (Hi-FI Consortium)