รับสมัครนิสิตนักศึกษา 2565

1. ข้อปฏิบัติสำหรับผู้สมัคร (ผู้สมัครอาจเสียสิทธิได้หากละเลยรายละเอียดนี้)​

 • ขั้นตอนการสมัคร มีทั้งสิ้น 3 ขั้นตอน

  ขั้นตอนที่ 1 ลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบรับสมัคร
  ขั้นตอนที่ 2 กรอกข้อมูลส่วนตัวในใบสมัคร
  ขั้นตอนที่ 3 เลือกตำแหน่งที่เปิดรับ

 • ระยะเวลารับสมัคร

  ขอสงวนสิทธิระยะเวลารับสมัครในแต่ละประกาศย่อย ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 • การเลือกตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร

  ผู้สมัครควรเลือกตำแหน่งที่ต้องการสมัครให้แล้วเสร็จในวันที่เข้าใช้งานระบบ

 • คุณสมบัติผู้สมัคร

  เป็นไปตามที่ประกาศรับสมัครของแต่ละตำแหน่งกำหนดไว้

 • เอกสารประกอบการรับสมัคร

  เอกสารประกอบการยื่นใบสมัคร ได้แก่
  1.รูปถ่าย (jpg file)
  2. CV (pdf file)
  3. Transcript (pdf file)

2. ตำแหน่งที่เปิดรับ (ปีการศึกษา 2564-2565)

link ระบบรับสมัครโครงการ Hi-FI และรายการใบสมัคร