Hi-FI Consortium Story

ปี 2560-2561

โครงการนำร่องและการพัฒนาโมเดล

คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (จุฬาฯ) ร่วมกับ สอวช. ส่งนิสิต ป.โท เข้าร่วมโครงการนำร่อง WiL (3 คน) และ RDI (8 คน)

พัฒนาสู่โครงการ Sci-FI

จุฬาฯ สอวช. และ สวทช. เห็นชอบร่วมกันในการพัฒนาบัณฑิตศึกษาร่วมกับภาคอุตสาหกรรม พัฒนาสู่โครงการวิทยาศาสตร์เพื่ออุตสาหกรรม (Science for Industry, Sci-FI)
โดยการพัฒนาหลักสูตรใหม่ ระดับปริญญาโท ร่วมกับกลไกการสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมยกระดับการพัฒนานวัตกรรมในสถานประกอบการ

ธ.ค. 2561
เม.ย. 2562

งานแถลงข่าวโครงการ Sci-FI

จุฬาฯ สอวช. และ สวทช. ลงนามความร่วมมือ (MOU) โครงการวิทยาศาสตร์เพื่ออุตสาหกรรม (Science for Industry) พัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์เพื่ออุตสาหกรรม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) คณะวิทยาศาสตร์ และมี ITAP ร่วมดำเนินการ

Hi-FI Framework

พัฒนากรอบงานการอุดมศึกษาเพื่ออุตสาหกรรม (Higher Education For Industry Framework, Hi-FI Framework) ร่วมกับมหาวิทยาลัยในภูมิภาคต่างๆ และสำรวจความต้องการของภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่เพื่อการทำงานร่วมกันแบบเครือข่าย

มิ.ย. – ก.ย. 2562
ต.ค. 2562 – มี.ค. 2563

การพัฒนาเครือข่ายการอุดมศึกษาเพื่ออุตสาหกรรม (Hi-FI Consortium)

หารือกับมหาวิทยาลัยที่สนใจเพิ่มเติม และพัฒนาเครือข่ายการอุดมศึกษาเพื่ออุตสาหกรรม (Higher Education for Industry Consortium, Hi-FI Consortium) เพื่อการผลิตบัณฑิตร่วมกับภาคอุตสาหกรรมโดยใช้โจทย์ความต้องการเป็นจุดเริ่มต้น โดยมีสถาบันอุดมศึกษา 4 แห่ง เข้าร่วม ประกอบด้วย ม.เชียงใหม่ ม.ขอนแก่น ม.สงขลานครินท์ และ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ

ได้รับงบประมาณสนับสนุนปี 2563 จาก บพค.

ภายใต้โปรแกรมที่ 1 สร้างระบบผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีคุณภาพ

เม.ย. 2563
ส.ค. 2563

นักศึกษา/นิสิต Hi-FI รุ่น 1 เริ่มเข้าปฏิบัติงาน

นักศึกษา รุ่น 1 ของ 6 หลักสูตรภายใต้ Hi-FI Consortium เข้าปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ

การประชุมวิชาการเครือข่ายการอุดมศึกษาเพื่ออุตสาหกรรม ประจำปี 2564

หรือ Higher Education for Industry Consortium Conference 2021 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 15- 16 มี.ค. 2564 ผ่านระบบออนไลน์ร่วมกับในที่ตั้งพร้อมกัน 3 แห่ง ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์  มศว ประสานมิตร และ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีผลงานร่วมนำเสนอ 44 โครงการ นำเสนอในรูปแบบ e-Poster & Oral  

มี.ค. 2564