ประชุมวิชาการ 2565

การประชุมวิชาการ
Triple Helix Consortium ประจำปี 2565

ร่วมกับ 

เครือข่ายการอุดมศึกษาเพื่ออุตสาหกรรม

กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28-29 มีนาคม 2565 

 ดำเนินการโดย

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

รูปแบบงานผสมผสานระหว่าง
การนำเสนอผลงานนักศึกษาในที่ตั้งมหาวิทยาลัย (on site) ร่วมกับ
การออนไลน์ผ่าน Zoom Application
ระหว่างมหาวิทยาลัย