1
Image is not available
Walkthrough เพื่อหาความต้องการ, Finding & Matching อาจารย์/ผู้เชี่ยวชาญตรงสาขาความต้องการ
Activity

ประชุมหารือร่วมกันบริษัท แลกเปลี่ยนความเห็น โอกาสความสำเร็จและการประเมินความเสี่ยงด้านต่างๆ โดยมี ITAP เป็นผู้ประสานงาน

Output

1) บริษัทเห็นชอบกรอบงานเบื้องต้น การรับนิสิต/นักศึกษาเข้าโครงการโดยมีตัวอาจารย์/ผู้เชี่ยวชาญที่จะร่วมเป็นที่ปรึกษาแต่ละโครงการย่อย
2) บริษัท ยื่นความประสงค์ เข้าร่วมโครงการ Hi-FI ต่อมหาวิทยาลัย

2
Image is not available
อาจารย์/ผู้เชี่ยวชาญ จัดทำ (ร่าง) ข้อเสนอโครงการยื่นต่อบริษัท
Activity

อ.ที่ปรึกษา จัดทำเอกสารมีเนื้อหา เช่น สรุปโจทย์ความต้องการ, ขอบเขตการวิจัยของนิสิต/นักศึกษา, แผนงาน 2 ปี, งบประมาณและการจ่ายเงิน เป็นต้น

Output

1) บริษัทเห็นชอบในข้อเสนอโครงการและแจ้งความจำนงค์เข้าร่วมโครงการ Hi-FI
2) มหาวิทยาลัยประกาศรับสมัครนิสิต/นักศึกษา

3
Image is not available
เตรียมทีมงานและคัดเลือกนิสิต/นักศึกษา
Activity

บริษัทมอบหมายบุคลากรของบริษัทให้เป็นทีมร่วมดำเนินการ มหาวิทยาลัยรวบรวมรายชื่อผู้สมัคร และจัดสอบคัดเลือกนิสิต/นักศึกษาร่วมกับบริษัท

Output

1) บริษัทคัดเลือกนิสิต/นักศึกษาตามเกณฑ์ปฏิบัติงานและทัศนคติต่องาน
2) มหาวิทยาลัยคัดเลือกนิสิต/นักศึกษาตามเกณฑ์วิชาการ

4
Image is not available
ดำเนินการตามแผนงาน จัดประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อปรับ
Activity

– นิสิต/นักศึกษาปฏิบัติงานให้แก่บริษัท พร้อมทั้งศึกษาวิจัยร่วมกับบริษัทและ อ.ที่ปรึกษา
– จัดให้มีการ ประชุมร่วมกันทุกเดือน เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของนิสิต/นักศึกษา และรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะจากบริษัท

Output

1) ผู้บริหารบริษัท และ อ.ที่ปรึกษา เข้าร่วมประชุมด้วยทุกครั้งและให้ความเห็นต่อโครงการ
2) นิสิต/นักศึกษา นำเสนอความก้าวหน้าในการดำเนินการ ทั้งรูปแบบ PPT และ สรุป Onepage*
3) อ.ที่ปรึกษา ร่วมกับผู้บริหารบริษัท ให้คำแนะนำแก่นิสิต/นักศึกษา เพื่อประโยชน์ในการดำเนินโครงการ

5
Image is not available
ประเมินโครงการทุกระยะ
Activity

ITAP ประสานงานให้มีการสรุปการดำเนินงานรอบ 6, 12, 12 และ 24 เดือน โดยผู้เชี่ยวชาญภายนอก

Output

1) บริษัทรับทราบความก้าวหน้าโครงการ และได้ “งาน” จากการปฏิบัติงานทั่วไปของนิสิต/นักศึกษา
2) โครงการฯ ได้รับการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญของ ITAP อีกทางหนึ่ง

6
Image is not available
ส่งมอบงานวิจัยและข้อมูลสนับสนุนด้วยหลักฐานทางวิชาการ
Activity

นิสิต/นักศึกษา นำเสนอผลงานวิชาการตามเกณฑ์ของหลักสูตร และนำเสนอผลงานวิจัยและข้อมูลสนับสนุนด้วยหลักฐานทางวิชาการต่อบริษัท

Output

1) บริษัทให้ผลลัพธ์งานวิจัยและพัฒนาตามความต้องการของบริษัท
2) มหาวิทยาลัยมีความร่วมมือทำงานวิจัยอุตสาหกรรมผ่านนิสิต/นักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา
3) นิสิต/นักศึกษา ได้รับปริญญาทางวิชาการระดับปริญญาโท และได้รับความรู้ ทักษะการวิจัยอุตสาหกรรมที่เป็นที่ต้องการของทั้งภาครัฐ และภาคอุตสาหกรรม มีประโยชน์กับอาชีพในอนาคต

Slider