เครือข่าย Hi-FI 2022

เครือข่าย Hi-FI พ.ศ. 2562 - 2565

เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา

 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณะที่เข้าร่วม

 • คณะวิทยาศาสตร์ (4 มหาวิทยาลัย)
 • คณะวิศกรรมศาสตร์ (3 มหาวิทยาลัย)
 • คณะสัตวแพทยศาสตร์
 • คณะเภสัชศาสตร์
 • คณะอุตสาหกรรมเกษตร
 • วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
 • วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี
 • สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

สาขาอุตสาหกรรมและรูปแบบโครงการวิจัยที่ผ่านมา

ระหว่างปี 2562-2565

อาหารเพื่อสุขภาพ

 • พัฒนาสินค้าใหม่จากผัก (การตลาดและการผลิต)
 • พัฒนาสินค้าใหม่จากแป้งมันสำปะหลัง
 • พัฒนาสินค้าใหม่จากกระบวนการแปรรูปไก่
 • พัฒนาสินค้าใหม่จากกระบวนการแปรรูปปลาทะเล
 • พัฒนาสินค้าใหม่จากกากชา
 • พัฒนาสินค้าเพื่อสุขภาพจากแป้งกล้วย
 • พัฒนาสินค้าเพื่อสุขภาพให้กับสัตว์เลี้ยง
 • พัฒนาสินค้าเพื่อสุขภาพจากสมุนไพรพื้นถิ่น
 • พัฒนาสารสกัดจากพืชกระท่อม 

ดิจิทัลและข้อมูล

 • ระบบแนะนำสินค้าสำหรับ E-commerce
 • IT (IOT) ในร้านขายอุปกรณ์ที่มีหลายสาขา
 • E-Commerce ในอุตสาหกรรมเครื่องประดับ
 • Logistic and Warehouse Management
 • พัฒนาแอพพลิเคชั่นช่วยลดการเขียนโปรแกรม
 • พัฒนาการสกัดข้อมูลออกจากเอกสารที่มีโครงสร้าง

อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องจักรอุตสาหกรรม

 • การออกแบบและสร้าง Jig Fixure
 • พัฒนาระบบฆ่าเชื้อก่อโรคด้วยพลาสมา
 • พัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียและการฆ่าเชื้อ
 • พัฒนาเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนในครัวเรือน
 • พัฒนากระบวนการในโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ (IE)
 • เพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานหม้อไอน้ำ (Boiler)
 • พัฒนาระบบเตาเผาหม้อต้มน้ำร้อน

วัสดุอุตสาหกรรม

 • พัฒนาสินค้าลวดเชื่อมอุตสาหกรรม
 • พัฒนาสินค้าวัสดุพรุนน้ำ
 • พัฒนาวัสดุเคลือบสิ่งพิมพ์
 • เพิ่มประสิทธิภาพการหลอมแก้วและบรรจุภัณฑ์

ความงาม เครื่องประดับและ อัญมณี

 • พัฒนาสินค้าความงามจากสารสกัดกระเทียม
 • พัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องประดับ
 • พัฒนาเครื่องจักรสำหรับการผลิตแท่งยาถมดำ

การเกษตรและสิ่งแวดล้อม

 • การผลิตปุ๋ยและทดสอบประสิทธิภาพการปลูกพืช
 • พัฒนาสินค้าใหม่จากพืชสมุนไพรพื้นถิ่น
 • พัฒนาเครื่องมือตรวจจับเพื่อเพิ่มผลผลิตในการเลี้ยงกุ้ง
 • พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการระบุอัตลักษณ์ของจระเข้ในฟาร์มเลี้ยง
 • พัฒนาโรงเรือนแบบปิด ที่ใช้ IoT เพื่อการควบคุมพืชเศรฐกิจ
 • พัฒนาระบบโรงเรือนแบบปิดสำหรับปลูกพืชต่างถิ่น

ยางพาราและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

 • พัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์
 • ปรับปรุงกระบวนการผลิตน้ำยางข้น
 • พัฒนากระบวนการในเตาเผาให้มีประสิทธิภาพ
 • พัฒนาระบบตรวจสอบแปลงปลูก
 • การวิจัยผลกระทบของสวนยางพาราอินทรีย์
 • พัฒนากระบวนการควบคุมคุณภาพยางแผ่นแบบพรีเมี่ยม
 • พัฒนากระบวนการผลิตยางรีเคลม

หลักสูตรร่วมดำเนินการ

CU

 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์เพื่ออุตสาหกรรม)
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาการสืบพันธุ์สัตว์)
 • เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต (เภสัชกรรมอุตสาหการ)
 • วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)

PSU

 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์เพื่ออุตสาหกรรม)
 • วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (ไฟฟ้า)
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร)

CMU

 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์นวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม)
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล)

KKU

 • วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมนวัตกรรม)

SWU

 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการอุตสาหกรรมและนวัตกรรม)

KU

 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (พันธุศาสตร์)
 • (อยู่ระหว่างเตรียมการ) วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิทยาศาสตร์เพื่ออุตสาหกรรม)

SUT

 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (บูรณาการด้วยวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม)

KMUTNB

 • (อยู่ระหว่างเตรียมการ) วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

เร็วๆ นี้

Contact us

ส่วนบริหารจัดการกลาง โดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย